THUÊ BAO CÓ SỐ THÍNH LỚN NHẤT NGÀY (26/03/2021 – 01/04/2021)

Chúc mừng các thuê bao dưới đây là các thuê bao có số Thính lớn nhất ngày của dịch vụ Thính Mobile.

Giải thưởng mà mỗi thuê bao nhận được là 01 thẻ nạp MobiFone mệnh giá 50.000 đồng.

Ngày

Thuê bao trúng giải

Số Thính

03/26/21

0764xxx883

110

03/26/21

0935xxx614

90

03/27/21

0935xxx614

130

03/27/21

0907xxx354

130

03/28/21

0904xxx325

128

03/28/21

0764xxx883

90

03/29/21

0907xxx354

130

03/29/21

0935xxx614

110

03/30/21

0764xxx883

108

03/30/21

0904xxx325

104

03/31/21

0903xxx914

126

03/31/21

0907xxx023

108

04/01/21

0904xxx325

60

04/01/21

0764xxx883

60

Sau 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông tin số thuê bao trúng giải lên website/wapsite dịch vụ, nếu không có khiếu nại hoặc bất kỳ tranh chấp nào về số thuê bao trúng thưởng thì Ban tổ chức sẽ tiến hành các thủ tục xác minh thuê bao chiến thắng và tiến hành các thủ tục trao giải theo thể lệ của chương trình.