DANH SÁCH THUÊ BAO TRÚNG GIẢI NGÀY TỪ NGÀY 09/09/2021 ĐẾN NGÀY 08/10/2021

Ngày

Thuê bao trúng giải

Số Thính

Giải thưởng

09/09/2021

0335xxx065

270

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

10/09/2021

0776xxx307

300

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

11/09/2021

0335xxx065

250

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

12/09/2021

0776xxx307

300

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

13/09/2021

0335xxx065

290

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

14/09/2021

0776xxx307

200

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

15/09/2021

0335xxx065

210

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

16/09/2021

0776xxx307

260

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

17/09/2021

0335xxx065

250

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

18/09/2021

0776xxx307

260

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

19/09/2021

0901xxx673

260

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

20/09/2021

0904xxx600

260

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

21/09/2021

0901xxx673

260

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

22/09/2021

0904xxx600

240

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

23/09/2021

0901xxx673

260

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

24/09/2021

0904xxx600

240

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

25/09/2021

0901xxx673

260

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

26/09/2021

0904xxx600

240

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

27/09/2021

0901xxx673

260

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

28/09/2021

0904xxx600

240

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

29/09/2021

0776xxx078

260

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

30/09/2021

0936xxx153

254

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

01/10/2021

0776xxx078

238

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

02/10/2021

0936xxx153

260

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

03/10/2021

0776xxx078

260

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

04/10/2021

0936xxx153

258

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

05/10/2021

0776xxx078

238

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

06/10/2021

0936xxx153

256

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

07/10/2021

0776xxx078

240

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

08/10/2021

0936xxx153

178

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ