THUÊ BAO TRÚNG GIẢI NGÀY TỪ 30/09/2020 ĐẾN 06/10/2020

Ngày

Thuê bao trúng giải

Số Thính

Số câu hỏi

Giải thưởng

30/09/2020

0934xxx705

110

8

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

30/09/2020

0934xxx982

100

6

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

01/10/2020

0934xxx973

110

6

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

01/10/2020

0934xxx703

90

5

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

02/10/2020

0934xxx070

240

14

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

02/10/2020

0777xxx314

200

11

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

03/10/2020

0901xxx444

244

15

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

03/10/2020

0934xxx232

244

14

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

04/10/2020

0777xxx314

240

13

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

04/10/2020

0934xxx070

240

14

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

05/10/2020

0934xxx232

620

33

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

05/10/2020

0934xxx982

88

5

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

06/10/2020

0901xxx444

392

23

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

06/10/2020

0777xxx314

100

6

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ