THUÊ BAO TRÚNG GIẢI NGÀY TỪ 07/10/2020 ĐẾN 13/10/2020

Ngày

Thuê bao trúng giải

Số Thính

Số câu hỏi

Giải thưởng

07/10/2020

0934xxx232

150

11

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

07/10/2020

0934xxx070

88

5

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

08/10/2020

0901xxx444

540

30

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

08/10/2020

0934xxx705

90

5

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

09/10/2020

0934xxx232

310

17

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

10/10/2020

0934xxx070

198

16

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

10/10/2020

0777xxx314

186

18

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

11/10/2020

0934xxx232

260

15

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

11/10/2020

0901xxx444

240

15

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

12/10/2020

0934xxx703

190

11

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

12/10/2020

0934xxx705

180

11

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

13/10/2020

0901xxx361

198

15

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ

13/10/2020

0708xxx472

90

5

Thẻ nạp điện thoại 50.000VNĐ